golge
Duyurular

 

 

 

 • Yeni Arayüzüyle hizmete giren sitemiz tüm kullanıcılarımıza hayılı olması dileğiyle.....
 • AD HUKUK - Alçın & Dardağan Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu Av. Kamil Dardağan ve Av. Serpi...
Mail Üyeliği
FAALİYET ALANLARIMIZ
 

TİCARET HUKUKU

 • Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmeler
 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
 • Franchising Sözleşmeleri
 • Yatırım Teşvikleri
 • Yabancı sermaye transferi
 • Sermaye artırımı ve azaltımları
 • Şirket yeniden yapılandırılması
 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket Tasfiyesi
 • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi
 • Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri
 • Elektronik ticaret

İCRA İFLAS HUKUKU

 • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
 • Ticari ve  şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
 • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması
 • Şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması

 

AİLE VE MİRAS HUKUKU

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Mal rejimleri
 • Evlenmeye izin
 • Evlat edinme
 • Nafaka davaları
 • Velayet
 • Tereke davaları
 • Yaş ve isim tashihi
 • Nüfus davaları
 • Veraset ve intikal davaları
 • Ortaklığın giderilmesi
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Vasi tayini
 • Mirasın taksimi

 

İŞ HUKUKU

 • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler,uygulamalar,anlaşmalar
 • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de  anlaşma ve dava yoluyla çözümü
 • İş hukuk ve istihdam konularının hukuki incelemesi
 • Çalışanların devri ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi de dahil olmak üzere birleşmeler ve devralmalar ve bölünmeler gibi şirketler   hukukundan kaynaklanan işler sırasında iş hukuku meseleleri
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmeleri ile rekabet etmeme gizlilik sözleşmele ve istihdam ile ilgili diğer benzer koruyucu anlaşmaların hazırlanması
 • Hizmet akidleri
 • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları
 • İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar
 • Grev-lokavt vb.gibi işçi-işveren arasında ortaya çıkabilecek her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

 

VERGİ HUKUKU

 • Vergi tarhı,tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
 • Vergi cezalarına karşı yapılacak itirazlar ve dava aşamasında temsil
 • Vergi davaları
 • Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri ile karşılaşılan sorunların sulh veya dava yolu ile çözümü
 • Vergi daireleri tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi

 

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 • Gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmeler
 • Gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulün fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
 • Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil
 • Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Kiralama hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi ve ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi
 • İpotek işlemleri tesisi
 • Bina izinleri,yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri
 • Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,ihaleler,finans,inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi

 

CEZA HUKUKU

ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

 • Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
 • Deniz ticaret hukuku
 • Milletlerarası anlaşmalar
 • Milletlerarası kuruluşların hazırladığı kurallar
 • Dış ticaret ilişkin mevzuat
 • Uluslararası ticarette finansman teknikleri

 

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASIVE TENFİZİ

 • Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması
 • Uluslararası tahkim hükümleri içeren sözleşmeler ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti
 • Yabancı mahkeme kararların tanınması ve tenfizi
 • Yabancı tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi

 

İDARE HUKUKU

 • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay'da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
 • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi

 

TAHKİM VEALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

 • Finansal ortaklıklar noktasında danışmanlık hizmetleri ve temsil
 • Yerel ve yabancı sermayeli şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri

 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 • Marka tescil işlemleri
 • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri
 • Yazılım lisansları haklarının korunması
 • Patent, marka ve benzeri hakların korunması
 • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 

YABANCI YATIRIM HUKUKU

 • Kurumsal birleşme, devralma konularında olduğu gibi aynı zamanda şirket, şube veya irtibat bürosu kurma ve açma konularında danışmanlık hizmeti
 • Uzman proje yönetimi, yasal ve mali durum tespiti, yasal dökümanların düzenlenmesi ve karşı tarafla profeyonel görüşmelere katılım
 • Uluslararası bankalar, finans kuruluşları, yatırım fonları, sermaye yatırımcıları ile orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti verilmesi ve Serbest Ticaret Bölgesi faaliyetlerinde, devlet organları önünde izinlerin ve teşviklerin alınmasında temsil edilmesi.

 

BANKACILIK HUKUKU

 • Kurumsal finansman
 • Proje finansmanı
 • Finansal kiralama
 • Yerel ve uluslararası bankacılık ve finans
 • Finans kurumlarının kuruluşu
 • Finans kurumlarının müşterilerinden olan alacaklarının gerek ilk aşamada yeterli ölçüde teminatlandırılması,mevcut teminatların yenilenmesi ve müşterileriyle ilişkilerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekse riskin ortaya çıkması durumunda minimum maliyet ve maksimum hız ile tahsili
 • Uluslararası Banka ve finans kurumlarının Türkiye'de yapmak istedikleri yatırımlar konusunda danışmanlık
 • Şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmeleri
 • Her türlü yatırım ve projelerde şirketlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması, sonrasında oluşan her türlü uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yolu ile çözümü
 • Halka arz konularında danışmanlık ve problem çözümü

 

 • Marka hukukundan kaynaklanan her türlü ceza davaları
 • Ticaret ve İcra İflas Hukukundan kaynaklanan her nevi ceza davaları
 • Kişilere karşı yapılmış şikayet ve açılmış her nevi ceza davalarını takip etmek
 • Kişilere karşı işlenen suçlarda müşteki ( mağdur ) vekilliği yapmak
 • Malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda müşteki ve sanık vekilliği yapmak